Hancúr Párbaj weboldal Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelő, adatfeldolgozó

A Bohéma-Games Kft. (1112 Budapest, Kékperje u. 8, cégjegyzékszám: 01-09-280365) mint adatkezelő, adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelési jogszabályok

A Bohéma-Games Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Bohéma-Games Kft. adatkezelési elvei a következő adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal vannak összhangban:

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről

Adatkezelés a hancurparbaj.hu oldalon

A Bohéma-Games Kft által üzemeltetett hancurparbaj.hu weboldalon az adatkezelés célja, hogy a honlap látogatása során a szolgáltatás működését ellenőrízhesse, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe és a meglátogatott oldal címe, a látogató nagykorúságára vonatkozó adat. Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap. A Bohéma-Games Kft. a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

A hancurparbaj.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A hancurparbaj.hu weboldalon a vásárlás regisztrációhoz nem kötött. A weboldalon felhasználói regisztráció nélkül is lehet vásárolni. A hancurparbaj.hu weboldalon történő vásárlás során az adatkezelés célja: a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, kedvezmények nyújtása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), a fizetések adatai (dátum, időpont, összeg, tranzakció azonosító). Az adatkezelés időtartama: valamennyi adat tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év. Adattovábbítás Barion-on keresztüli fizetési módozat választása esetén vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím, a fizetés összege, dátum. Az adattovábbítás jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Egyéb adatkezelés

A Bohéma-Games Kft. a beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az adatközléstől számított legfeljebb 18 hónap elteltével törli.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Bohéma-Games Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatkezelési biztonság

A Bohéma-Games Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, telephelyén, valamint a domain és tárhely szolgáltató szervertermében találhatók meg.

A Bohéma-Games Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

A Bohéma-Games Kft. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Az adatkezelő elérhetősége

Név: Bohéma-Games Kft.

Székhely: 1112 Budapest, Kékperje u. 8. Fszt.3

Cégjegyzékszám: 01-09-280365

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság

Adószám: 25527966-2-43

Telefonszám: 0630-6281408

E-maiil: info@hancurparbaj.hu

Adatvédelmi kérések, törlések: info@hancurparbaj.hu

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon.  

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk az info@hancurparbaj.hu email címre, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Mi az a Barion?

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tud bankkártyával (VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro és American Express) vagy előre feltöltött Barion-egyenleggel fizetni webáruházakban, mobilalkalmazásokban vagy családjának, barátainak.

A weboldal megtekintése 18 éven aluliak számára nem ajánlott.